Psychologiepraktijk Anima

Privacy en dossier

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Marion Kwakman
BIG-registraties: 19909551425; 19909551416
Overige kwalificaties: Schematherapeut; EMDR (eind 2016 psychotraumatherapeut)
Basisopleiding: Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94007201

Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologiepraktijk Kwakman
E-mailadres: m.kwakman@hetnet.nl
KvK nummer: 37145146
Website: www.psychologiepraktijkkwakman.nl
AGB-code praktijk: 94056458

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Met de volgende klachten kunt u zich aanmelden bij Anima: persoonlijkheidsproblematiek, depressie angst- en traumaklachten. De volgende behandelvormen kunnen ingezet worden: schematherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, BEPP en/of oplossingsgerichte therapie.
Vooral in de diagnostiek- en startfase van de behandeling worden naasten veelal betrokken.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Marion Kwakman – de Vries
BIG-registratienummer: 19909551425

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Marion Kwakman – de Vries
BIG-registratienummer: 19909551416

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
R.Moerkens BIG 09050424216, psychotherapeut
J.F.Posthumus BIG 94001684, psychotherapeut
L.C.Verhoeven BIG 94010598, GZ-psycholoog
H.Redeker BIG 49052600525 , klinisch psycholoog

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Toetsing indicatiestelling
Consultatie
Opschalen zorg
Overleg inz verwijzing en nazorg

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Anima kan als vrijgevestigde praktijk niet 24 uur per dag zorg en bereikbaarheid bieden. Voor acute of spoedeisende hulp buiten kantooruren kan de client terecht bij de (waarnemend) huisarts of
huisartsenpost in de eigen regio. Daar kan beoordeeld worden of het zinvol is om door te verwijzen naar de 24-uurs crisisdienst van de GGZ.

Centrale Huisartsenpost Westfriesland (0229-297800)

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: Indien nodig is overleg met SEH (GGZ-NHN) om zorg op te schalen.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
R.Moerkens BIG 09050424216, psychotherapeut
J.F.Posthumus BIG 94001684, psychotherapeut
L.C.Verhoeven BIG 94010598, GZ-psycholoog
H.Redeker BIG 49052600525 , klinisch psycholoog

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
In mijn rol als psychotherapeut werk ik monodisciplinair. Voor het behouden van mijn registratie als beroepsbeoefenaar en de verplichtingen die voortvloeien uit de visitatie van mijn beroepsvereniging(en) neem ik deel aan [2] lerende netwerken met mijn collega’s uit dezelfde beroepsgroep. Deelname aan extra multidisciplinaire lerende netwerken gaat ten koste van de zorg aan patiënten vanwege de benodigde tijd en inspanningen die daarvoor nodig zijn. Daarom beperk ik mij tot de lerende netwerken die ik hier heb aangegeven.

Per jaar zijn er minimaal 10 intervisie bijeenkomsten. We werken met een agenda, een aanwezigheidslijst en maken een verslag van de bijeenkomst. Tijdens intervisie wordt casuïstiek en de indicatie voor behandeling besproken (anoniem). Tevens worden lopende behandelingen besproken waarbij de aanwezigen meedenken over moment van afsluiten van de behandeling of om een andere interventie in te zetten. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
https://anima-psy.nl/kosten/

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging :
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
https://anima-psy.nl/klachtenregeling/

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
LVVP, klachtencommissie

Link naar website:
https://anima-psy.nl/klachtenregeling/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
J.F. Posthumus
L.Verhoeven
R. Moerkens

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://anima-psy.nl/

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Cliënten/verwijzers bellen of mailen mij of maken gebruik van het
aanmeldformulier/contactformulier van de website. Telefonisch bespreken we de klachten zodat ik een inschatting kan maken of client op het juiste adres is. Tevens bespreken we de wachttijd en maken we, indien mogelijk, een afspraak voor de intake. Een aantal dagen voor de intake ontvangt client digitaal een reminder van de afspraak en de cliëntenfolder van de LVVP. Na de intake en zonodig aanvullende diagnostiek stellen we het behandelplan op en gaat de behandeling direct van start.

De gegevens van de indicatiestelling worden samengevat in een aanmeldbrief voor de huisarts met ook de (voorlopige) DSM-V diagnose en behandelvoorstel. Deze brief wordt vooraf inhoudelijk met client besproken.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Bij aanvang van de intake ondertekent client een, per punt aangevinkt, ’trajectovereenkomst’ met afspraken rond privacy, regelgeving en kosten. Een copie hiervan wordt gemaild naar client. Na de intake wordt behandelplan met client en een eventueel aanwezige ‘belangrijke derde” besproken en gemaild. Tevens wordt de aanmeldbrief aan de huisarts met client besproken en een akkoord voor verzending in het dossier gemeld.

Voorts weet de client dat ik per mail bereikbaar ben.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
We bespreken en evalueren, in een vooraf besproken en in behandelplan vermelde frequentie, de voortgang van de behandeling. Zonodig stellen we het behandelplan bij. Bij een verlengde behandeling ontvangt de huisarts een voortgangsbrief. Indien nodig wordt tbv diagnostiek vragenlijsten ingezet.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Dit punt wordt besproken bij de evaluatie en zo nodig bij intervisie.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Bij aanvang van de behandeling is dit een standaard onderwerp van gesprek. Dat client de ruimte ervaart binnen de behandeling om zijn behoeften en ook emoties te bespreken. Daar valt ook (on)tevredenheid onder. Bij het (voor)laatste gesprek vult de client een korte tevredenheidslijst in.

14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: M. Kwakman – de Vries
Plaats: Bovenkarspel
Datum: 15 juni 2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

PRIVACYSTATEMENT

Psychologenpraktijk Anima gevestigd te Bovenkarspel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 37145146 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Anima met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Anima persoonsgegevens verwerkt:
(potentiële) patiënten;
bezoekers aan de praktijk van Anima
bezoekers van de website (www.anima-psy.nl)
deelnemers aan bijeenkomsten van Anima
sollicitanten;
alle overige personen die met Anima contact opnemen of van wie Anima persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

Anima verwerkt persoonsgegevens die:
een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
door camerabeelden: niet van toepassing
video-opnames tijdens sessies, hiervoor tekent u een apart toestemmingsformulier

Doeleinden verwerking

Anima verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond

Anima verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst.
een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Anima kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Anima persoonsgegevens verwerken. Anima sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Anima deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Anima deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

Anima geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Anima ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens

Anima bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Anima hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (vanaf 1 januari 2020 is dit 20 jaar);
(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

Wijzigingen privacystatement

Anima kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Anima gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Anima te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Anima door een e-mailbericht te sturen naar contact@anima-psy.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Anima persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Anima door een e-mailbericht te sturen naar contact@anima-psy.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).