Psychologiepraktijk Anima

Voor wie?

DE PRAKTIJK IS VERHUISD NAAR HET MISSIEHUIS IN HOORN

Anima biedt hulp aan volwassenen binnen de specialistische GGZ die last hebben van terugkerende psychische klachten en problemen zoals angst, schaamte, somberheid en terugkerende problemen in relaties, werk of intimiteit.

Anima biedt hulp aan volwassenen binnen de specialistische GGZ die last hebben van terugkerende psychische klachten en problemen zoals angst, schaamte, somberheid en terugkerende problemen in relaties, werk of intimiteit.

Welke behandeltechniek – welke klacht?

Cognitieve gedragstherapie: angsten, depressie, burn-out, onbegrepen lichamelijke klachten; EMDR, IE, BEPP: psychotrauma; Schematherapie: persoonlijkheidsstoornissen, chronische angst/somberheid.

Wanneer?

Een behandeling is een intensief traject en verlangt veel van jou als client. Daarom is het van belang om hier het juiste moment voor te kiezen. Let daarbij op de volgende 2 ‘voorwaarden’.

Je bent bereid om naar jezelf te kijken en nieuw gedrag uit te proberen. Dit is noodzakelijk om tot vermindering van heftige gevoelens te komen.
• Je hebt voldoende hulp aan ambulante behandeling (gem 1 gesprek pw).


Als zelfstandig gevestigde praktijk is Pyschologiepraktijk Anima niet verbonden aan een GGZ instelling of psychiatrisch ziekenhuis. Voordelen zijn een zekere keuze vrijheid voor een behandelaar en het aanbod van hoogwaardig specialistische zorg met een veelal lage drempel. Een ander voordeel is één en dezelfde behandelaar tijdens de gehele behandeling.
Een nadeel kan zijn dat een vrijgevestigde praktijk niet 24 uur per dag zorg en bereikbaarheid biedt. Dit kan voor mensen, die meer zorg behoeven dan de afgesproken consulten, betekenen dat zij eerder zijn aangewezen op een GGZ instelling of polikliniek van een ziekenhuis.

Voor acute of spoedeisende hulp buiten kantooruren kan contact opgenomen worden met de (waarnemend) huisarts of huisartsenpost in de eigen regio. Daar kan beoordeeld worden of een verwijzen naar de 24-uurs crisisdienst van de GGZ zinvol is.

De praktijk heeft met 2 andere praktijken een waarneemregeling getroffen waar in een uiterste geval gebruik van gemaakt kan worden. Hierover worden de clienten zo nodig op de hoogte gesteld.

Welke stappen?

1. Aanmelding

Als je samen met uw (huis)arts hebt besloten dat psychologische hulp nodig is kun je je zich aanmelden via het aanmeldformulier. Na ontvangst maken we een afspraak voor een intake.


Wat heb je nodig voor de intake:

  • een verwijsbrief van uw huisarts of specialist
  • de dagtekening van de verwijsbrief dient vooraf te gaan aan de eerste afspraak
  • de verwijsbrief dient ondertekend te zijn en voorzien van de AGB van de verwijzer.

2. Intake

Voor de eerste en zo nodig tweede afspraak ben je welkom om je partner of een andere belangrijk persoon mee te nemen. We maken dan een inventarisatie van je klachten en stellen gezamenlijk een hypothese over ontstaan- en instandhoudende factoren.

Indien jouw problematiek beter behandeld kan worden door een multidisciplinair team (bv arts, sociotherapeut, groepstherapie) zullen we een mogelijke behandellocatie bespreken. Dit is onder andere het geval als de focus primair ligt bij eetproblematiek.

Afhankelijk van je problematiek (diagnose) en eerdere behandelingen zullen we in overleg een keuze maken uit een van de volgende behandelmethoden,

Cognitieve gedragstherapie (CGT): angsten, depressie, burn-out, onbegrepen lichamelijke klachten;

EMDR, Imagery Exposure, Imaginaire Rescripting, CGT, BEPP: psychotrauma;

Schematherapie: persoonlijkheidsstoornissen, chronische angst/somberheid.

Na de intake worden de afspraken over behandeling, evaluatie en frequentie vastgelegd in een behandelplan. Ook je huisarts ontvangt informatie hierover.
Tevens bespreken we en teken je een trajectovereenkomst waarin afspraken rond privacy staan. Zie hier een voorbeeld.

3. Behandeling

De behandeling start met uitleg hoe bepaalde klachten ontstaan, hoe ze in stand blijven en op welke manier deze klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Gezamenlijk stellen we concrete doelen op voor je behandeling. Praktische oefeningen, zowel tijdens de sessie als thuis, zijn om je anders te gaan voelen, te leren anders met het probleem om te gaan en het geleerde in de praktijk te brengen.

4. Afronding

Aan het einde van de behandeling zal de huisarts een korte beschrijving ontvangen van het beloop van de behandeling en de behaalde resultaten. Deze versturen we nadat jij akkoord bent gegaan met de inhoud hiervan.